Дозвола за управљање туђим возилом у иностранству (ДТВ)

Дозвола за управљање туђим возилом у иностранству (ДТВ) издаје се на обрасцу утврђеном од стране међународних организација АИТ и ФИА. ДТВ служи као доказ да возач може да путује туђим возилом у иностранство, на основу овлашћења потписаног од стране власника возила. Образац ДТВ је жуте боје, формата А5, са текстом на српском, француском и енглеском језику. Лева унутрашња страна представља овлашћење за управљање туђим возилом које даје власник возила, а десна унутрашња страна представља саму дозволу за управљање туђим возилом у иностранству.

Цена дозволе за управљање туђим возилом у иностранству је 1.500,00 динара.

Документа потребна за издавање ДТВ

  1. Важећа лична карта власника возила
  2. Важећа путна исправа (пасош) корисника возила
  3. Саобраћајна дозвола за возило

1) и 2) Важећа лична карта власника возила и важећа путна исправа (пасош) корисника возила

За издавање ДТВ, власник возила прилаже важећу личну карту, а корисник возила путну исправу на увид. Обавезно је лично присуство власника и корисника возила.
Ако је власник возила правно лице, уместо личне карте, прилаже се оригинални допис, на меморандуму, потписан од стране овлашћеног лица и оверен печатом, којим се корисник возила овлашћује да може да управља возилом предметног власника-правног лица, у иностранству.
У случају да је власник возила лизинг кућа, а корисник лизинга физичко лице, он мора да обезбеди овлашћење од лизинг куће да може предметним возилом да путује у иностранство. Уколико у уговору о лизингу већ постоји ова одредба, није потребно додатно овлашћење лизинг куће.
Уколико је корисник лизинга правно лице, то правно лице даје овлашћење крајњем кориснику. Такође, мора да се обезбеди овлашћење лизинг куће за управљање возилом у иностранству, уколико ова одредба није наведена у уговору о лизингу.
Издату ДТВ, потребно је однети у лизинг кућу на оверу. У доњи десни угао листа унутрашње леве стране овлашћења („Својеручни потпис власника возила“) ставља се печат и потпис власника возила, у овом случају, лизинг куће.

Корисник возила може да приложи овлашћење дато од стране власника возила, оверено у суду или општини, на основу кога присуство власника возила није обавезно при издавању ДТВ. Предметно овлашћење мора да садржи клаузулу да се корисник возила овлашћује да управља тим возилом у иностранству, односно да предметно возило може да отуђи. Такво овлашћење важи до опозива, али не може да се преноси на треће лице.

У случају да корисник возила путује у Босну и Херцеговину и Црну Гору, за које није потребан пасош, ДТВ може да се изда кориснику на основу његове личне карте, с тим да корисник потпише да је упознат да не може да користи издату ДТВ у другим земљама, за које мора да има пасош. Напомену да је упознат са овим ограничењем, корисник потписује у посебној рубрици у регистру ДТВ.

При свакој промени података из личне карте/пасоша, издаје се нови документ.

3) Саобраћајна дозвола за возило

При издавању ДТВ, на увид се прилаже искључиво оригинална саобраћајна дозвола за возило.

Коме се издаје ДТВ

Дозвола за управљање туђим возилом у иностранству ДТВ издаје се искључиво за возила регистрована у Републици Србији, на основу важеће саобраћајне дозволе за возило.

ДТВ се издаје:

  • Држављанима Републике Србије, увидом у личну карту или пасош, издат у Републици Србији.
  • Страним држављанима, са привременим или сталним боравком у Републици Србији, увидом у одговарајући документ о пријави боравка који је издат од стране МУП-а.
  • Страним држављанима са двојним држављанством, односно са пасошем издатим у некој од бивших југословенских република, само под условом да такав корисник има важећу личну карту, издату у Републици Србији. У том случају, у ДТВ се уноси само један од бројева пасоша (не оба), а копија личне карте се оставља за архиву.
  • ДТВ не може да се изда за возила са регистарским таблицама као што су: 999-xxx, РП, ЦД, А, и остала возила регистрована по посебној процедури.
  • ДТВ не може да се издаје на основу копије саобраћајне дозволе.

Ова дозвола може се издати и возилима са регистарском ознаком “Е” (економске таблице) и то на основу консултације са надлежним органима у вези са обавезном пререгистрацијом возила са страним и економским таблицама, за коју је рок истекао 21. јула 2009. године (Уредба Владе Републике Србије о обавезној пререгистрацији возила са страним таблицама).

Рок важности ДТВ

ДТВ се издаје најдуже на рок од годину дана, с тим што тај рок може да буде и краћи, уколико то власник возила захтева. ДТВ важи за неограничен број путовања у иностранство у предвиђеном року. Рок важности се не везује за датум истицања регистрације возила. Страним држављанима који имају пријављени боравак у Србији, привремени или стални, као и лицима са двојним држављанством, ДТВ се такође издаје на исти рок.

Тхис ентрy wас постед ин анд таггед .