Dozvola za upravljanje tuđim vozilom u inostranstvu (DTV)

Dozvola za upravljanje tuđim vozilom u inostranstvu (DTV) izdaje se na obrascu utvrđenom od strane međunarodnih organizacija AIT i FIA. DTV služi kao dokaz da vozač može da putuje tuđim vozilom u inostranstvo, na osnovu ovlašćenja potpisanog od strane vlasnika vozila. Obrazac DTV je žute boje, formata A5, sa tekstom na srpskom, francuskom i engleskom jeziku. Leva unutrašnja strana predstavlja ovlašćenje za upravljanje tuđim vozilom koje daje vlasnik vozila, a desna unutrašnja strana predstavlja samu dozvolu za upravljanje tuđim vozilom u inostranstvu.

Cena dozvole za upravljanje tuđim vozilom u inostranstvu je 1.500,00 dinara.

Dokumenta potrebna za izdavanje DTV

  1. Važeća lična karta vlasnika vozila
  2. Važeća putna isprava (pasoš) korisnika vozila
  3. Saobraćajna dozvola za vozilo

1) i 2) Važeća lična karta vlasnika vozila i važeća putna isprava (pasoš) korisnika vozila

Za izdavanje DTV, vlasnik vozila prilaže važeću ličnu kartu, a korisnik vozila putnu ispravu na uvid. Obavezno je lično prisustvo vlasnika i korisnika vozila.
Ako je vlasnik vozila pravno lice, umesto lične karte, prilaže se originalni dopis, na memorandumu, potpisan od strane ovlašćenog lica i overen pečatom, kojim se korisnik vozila ovlašćuje da može da upravlja vozilom predmetnog vlasnika-pravnog lica, u inostranstvu.
U slučaju da je vlasnik vozila lizing kuća, a korisnik lizinga fizičko lice, on mora da obezbedi ovlašćenje od lizing kuće da može predmetnim vozilom da putuje u inostranstvo. Ukoliko u ugovoru o lizingu već postoji ova odredba, nije potrebno dodatno ovlašćenje lizing kuće.
Ukoliko je korisnik lizinga pravno lice, to pravno lice daje ovlašćenje krajnjem korisniku. Takođe, mora da se obezbedi ovlašćenje lizing kuće za upravljanje vozilom u inostranstvu, ukoliko ova odredba nije navedena u ugovoru o lizingu.
Izdatu DTV, potrebno je odneti u lizing kuću na overu. U donji desni ugao lista unutrašnje leve strane ovlašćenja („Svojeručni potpis vlasnika vozila“) stavlja se pečat i potpis vlasnika vozila, u ovom slučaju, lizing kuće.

Korisnik vozila može da priloži ovlašćenje dato od strane vlasnika vozila, overeno u sudu ili opštini, na osnovu koga prisustvo vlasnika vozila nije obavezno pri izdavanju DTV. Predmetno ovlašćenje mora da sadrži klauzulu da se korisnik vozila ovlašćuje da upravlja tim vozilom u inostranstvu, odnosno da predmetno vozilo može da otuđi. Takvo ovlašćenje važi do opoziva, ali ne može da se prenosi na treće lice.

U slučaju da korisnik vozila putuje u Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru, za koje nije potreban pasoš, DTV može da se izda korisniku na osnovu njegove lične karte, s tim da korisnik potpiše da je upoznat da ne može da koristi izdatu DTV u drugim zemljama, za koje mora da ima pasoš. Napomenu da je upoznat sa ovim ograničenjem, korisnik potpisuje u posebnoj rubrici u registru DTV.

Pri svakoj promeni podataka iz lične karte/pasoša, izdaje se novi dokument.

3) Saobraćajna dozvola za vozilo

Pri izdavanju DTV, na uvid se prilaže isključivo originalna saobraćajna dozvola za vozilo.

Kome se izdaje DTV

Dozvola za upravljanje tuđim vozilom u inostranstvu DTV izdaje se isključivo za vozila registrovana u Republici Srbiji, na osnovu važeće saobraćajne dozvole za vozilo.

DTV se izdaje:

  • Državljanima Republike Srbije, uvidom u ličnu kartu ili pasoš, izdat u Republici Srbiji.
  • Stranim državljanima, sa privremenim ili stalnim boravkom u Republici Srbiji, uvidom u odgovarajući dokument o prijavi boravka koji je izdat od strane MUP-a.
  • Stranim državljanima sa dvojnim državljanstvom, odnosno sa pasošem izdatim u nekoj od bivših jugoslovenskih republika, samo pod uslovom da takav korisnik ima važeću ličnu kartu, izdatu u Republici Srbiji. U tom slučaju, u DTV se unosi samo jedan od brojeva pasoša (ne oba), a kopija lične karte se ostavlja za arhivu.
  • DTV ne može da se izda za vozila sa registarskim tablicama kao što su: 999-xxx, RP, CD, A, i ostala vozila registrovana po posebnoj proceduri.
  • DTV ne može da se izdaje na osnovu kopije saobraćajne dozvole.

Ova dozvola može se izdati i vozilima sa registarskom oznakom “E” (ekonomske tablice) i to na osnovu konsultacije sa nadležnim organima u vezi sa obaveznom preregistracijom vozila sa stranim i ekonomskim tablicama, za koju je rok istekao 21. jula 2009. godine (Uredba Vlade Republike Srbije o obaveznoj preregistraciji vozila sa stranim tablicama).

Rok važnosti DTV

DTV se izdaje najduže na rok od godinu dana, s tim što taj rok može da bude i kraći, ukoliko to vlasnik vozila zahteva. DTV važi za neograničen broj putovanja u inostranstvo u predviđenom roku. Rok važnosti se ne vezuje za datum isticanja registracije vozila. Stranim državljanima koji imaju prijavljeni boravak u Srbiji, privremeni ili stalni, kao i licima sa dvojnim državljanstvom, DTV se takođe izdaje na isti rok.