Међународна возачка дозвола (МВД)

Међународна возачка дозвола (МВД) издају се на основу Међународне конвенције о саобраћају на путевима, а у складу са одредбама Закона о основама безбедности саобраћаја на путевима, Закона о поверавању јавних овлашћења АМСЈ (Службени гласник РС , бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013-одлука УС, 55/2014 И 96/2015- др. закон), Закона о поверењу јавних овлашћења АМСЈ (Службени лист СРЈ 26/95) и Правилника о Међународним возачким дозволама (Сл. гласник РС бр. 49/2010) ( даље: Правилник о МВД).

МВД је штампана на српском, француском, енглеском, шпанском, руском и немачком језику.

МВД се може издати држављанима Републике Србије и страним држављанима који поседују важећу возачку дозволу, издату у Републици Србији. Страни држављани морају да имају доказ о боравку или пребивалишту у Републици Србији.

МВД се не може издати на основу пробне возачке дозволе.

Овде можете пронаћи све корисне информације као и важење међународне возачке дозволе у држави у коју путујете.


Издавање Међународне возачкае дозволе

Издавање МВД се врши на лични захтев и уз присуство корисника. Уз захтев за издавање МВД (Обрзац 1. Правилника о МВД) се прилаже документација прописана чланом 3 Правилника о МВД , и то:

 • Важеће личне карте – на увид
 • Важеће возачке дозволе, на основу које се захтева издавање међународне возачке дозволе на увид, као и фотокопија те дозволе
 • 2 фотографије формата 35 мм x 45 мм које испуњавају услове за издавање возачке дозволе
 • Доказ о уплати прописане накнаде

Поред наведене документације, лице које подноси захтев за издавање МВД мора да приложи и доказ о плаћеној републичкој административној такси за издавање МВД у складу са Законом о републичким административним таксама ( Сл. Гласник РС, бр. 43/2003, 51/2003 – испр., 61/2005, 101/2005 – др. закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 – усклађени динарски износ, 55/2012 – усклађени динарски износ, 93/2012, 47-2013, – усклађени дин. изн. 65/2013 – др. закон, 57/2014 -усклађени дин. износ 83/2015 – усклађени динарски износ 61/2017), Тарифни број 40.

 • Захтев за издавање МВД се попуњава у складу са чланом 2. став 3. Правилника о Међународној возачкој дозволи.
 • Важећа лична карта – на увид.
 • МВД се издаје на основу важеће личне карте.
 • При подношењу захтева прилажу се оригинална документа на увид, а копија се одлаже у архиву.
 • Важећа возачка дозвола на основу које се захтева издавање међеународне возачке дозволе на увид, као и фотокопија те дозволе.
 • За издавање МВД-а, прилаже се искључиво оригинална национална возачка дозвола на увид (копија оригиналне возачке дозволе се одлаже у архиву, заједно са копијама осталих докумената који се прилажу за издавање МВД-а).
 • Уколико су подаци у возачкој дозволи нечитки (печат се не види јасно, категорија није прописно означена, итд.) МВД се не може издати.
 • Подаци о месту пребивалишта у возачкој дозволи и личној карти морају да буду идентични. Свака промена пребивалишта мора да се евидентира у возачкој дозволи.
 • Обзиром да је МВД “препис” националне возачке дозволе, МВД и национална возачка дозвола морају да се носе заједно, у комплету.
 • Две фотографије димензија 45×35 мм које испуњавају услове за издавање возачке дозволе.
 • Фотографије морају да одговарају актуелном личном опису подносиоца захтева.
 • Фотографије не смеју да се лепе на МВД, већ се хефтају или зумбају.

Доказ о уплати прописане накнаде

Накнада за издавање МВД износи 2.000, 00 динара и уплаћује се на лицу места.

Доказ о уплати таксе за издавање Међународне возачке дозволе

Лице које подноси захтев за МВД, мора да приложи доказ о уплати републичке административне таксе у износу од 830,00 динара (за захтев 290,00 динара и 540,00 динара за издавање МВД) у складу са тарифним бројем 40 Закона о републичким административним таксама.

Издаваоци МВД су дужни да на Захтеву за издавање МВД, евидентирају напомену да је извршен увид у доказ о плаћеној такси у износу од 830,00 динара и да то овере печатом и потписом.

Доказ је уплатница на име физичког лица која се чува у архиви АМСС, рачун примаоца је: 840-742221843-57, прималац је Република Србија, а позив на број се разликује у зависности од општине у којој се издаје дозвола.

Потребна документација за издавање Међународне возачке дозволе

Држављани Републике Србије Уз захтев за издавање МВД (Обрзац 1. Правилника о МВД) се прилаже прописана документација:

 • Важећа лична карта на увид
 • Фотокопија важеће возачке дозволе, на основу које издајемо МВД, као и оригинал на увид
 • 2 фотографије формата 35 мм x 45 мм
 • Доказ о уплати прописане накнаде (уплаћује се на лицу места)
 • Доказ о плаћеној републичкој административној такси (Тарифни бр. 40)

Страни држављани који имају пребивалиште у Републици Србији:

 • Прилажу искључиво оригинал националну возачка дозвола на увид
 • Уколико су подаци у возачкој дозволи нечитки (печат се не види јасно, категорија није прописно означена, итд.) МВД се не може издати
 • Подаци о месту пребивалишта у возачкој дозволи и личној карти морају да буду идентични. Свака промена пребивалишта мора да се евидентира у возачкој дозволи
 • Обзиром да је МВД “препис” националне возачке дозволе, МВД и национална возачка дозвола морају да се носе заједно, у комплету.
 • Две фотографије димензија 45×35 мм које испуњавају услове за издавање возачке дозволе
 • Фотографије морају да одговарају актуелном личном опису подносиоца захтева.
 • Фотографије не смеју да се лепе на МВД, већ се хефтају или зумбају.
 • Доказ о уплати прописане накнаде (уплаћује се на лицу места)
 • Накнада за издавање МВД износи 2.000, 00 динара и уплаћује се на лицу места.
 • Доказ о уплати таксе за издавање МВД
 • Лице које подноси захтев за МВД, мора да приложи доказ о уплати републичке административне таксе у износу од 830,00 динара (за захтев 290,00 динара и 540,00 динара за издавање МВД) у складу са тарифним бројем 40 Закона о републичким административним таксама.
 • Прималац је Република Србија, рачун примаоца је: 840-742221843-57, а позив на број се разликује у зависности од општине у којој се издаје дозвола.

 

Коме се издаје Међународна возачка дозвола

МВД се издаје држављанима Републике Србије и страним држављанима који поседују важећу возачку дозволу, издату у Републици Србији, а страни држављани морају да имају доказ о боравку или пребивалишту у Републици Србији.

Рок важења Међународне возачке дозволе

МВД важи три године од датума издавања, осим у случају када важност националне возачке дозволе истиче пре тог рока.

Накнадно уписивање нове категорије

У случају када власник међународне возачке дозволе положи испит за нову категорију, иста се уноси у већ претходно издату МВД, тако што се у рубрику предвиђену за ту категорију, унесе датум полагања возачког испита, печат и потпис издаваоца МВД. Власник МВД попуњава нови образац, који се одлаже у архиву заједно са првобитно попуњеним обрасцем, а информацијама о новој категорији уписује се и у регистар издатих МВД, односно у рубрику већ издате МВД. Због евиденције података, унос нове категорије у МВД мора да изврши исти издавалац, који је првобитно издао овај документ. При томе се не наплаћује никаква додатна надокнада за накнадни упис категорије.

Уколико се ради о МВД које се користе у Русији, потребно је оверити предметне категорије на свим листовима у МВД -у.

Потпис носиоца МВД или отисак палца ставља се испод фотографије, а на страницу “Ле тутулаире ест децху ду дроит де цондуире сур ле территоире”. У ову рубрику се не уносе се никакви подаци приликом издавања МВД, већ она служи да орган власти који је поништио важење МВД на својој територији евидентира да МВД не важи на тој територији до одређеног датума, и то овери потписом и печатом.

Тхис ентрy wас постед ин анд таггед .