Регистрација возила – правилник

Регистрација возила

Информације дате у следећем  тексту су преузете из
ПРАВИЛНИКА О РЕГИСТРАЦИЈИ МОТОРНИХ И ПРИКЉУЦНИХ ВОЗИЛА
који је објављен у “Сл. гласник РС”, бр. 130/2007 и 17/2008.

Возило се региструје уписом регистарске ознаке и одређених података о возилу и власнику у евиденцију о регистрованим возилима.
Регистрацију возила врши организациона јединица Министарства унутрашњих послова (у даљем тексту: муп) на чијој територији власник возила има пребивалиште, односно седиште.

РЕГИСТРАЦИЈА И ПРОДУЖЕЊЕ ВАЖЕЊА РЕГИСТРАЦИЈЕ ВОЗИЛА

 

Возило се региструје на име власника возила. Ако је возило својина више лица, региструје се на име једног од тих лица, према њиховом споразуму.

Захтев за регистрацију возила и захтев за продужење важења регистрације возила подноси власник возила. Захтев садржи: техничке податке о возилу из документације произвођача или признатих каталога за возило. Тачност унесених података оверава овлашћена организација за вршење техничког прегледа возила. Уз захтев власник возила прилаже и:

1) доказ о техничкој исправности возила, као и уверење о извршеном испитивању, кад је возило појединачно произведено или преправљено, који важи на целој територији Републике Србије, при чему доказ о техникчој исправности возила не сме бити старији од 30 дана;
2) доказ о уплати прописаних такси и измирењу других обавеза прописаних законом и другим прописима донесеним на основу закона (обавезно осигурање, царина, порез и друге обавезе у вези са регистрацијом возила);
3) доказ о пореклу, односно власништву возила, ако се возило први пут региструје или приликом промене власништва и доказ о пореклу шасије која је накнадно уграђена;
4) доказ о идентитету власника возила (лична карта -за физичка лица, односно доказ о упису у регистар код надлежног органа -за правна лица).

 

КАДА СЕ ВОЗИЛО НЕ МОЖЕ РЕГИСТРОВАТИ?


Возило се неце регистровати, односно неце се продужити важење регистрације, ако захтев садржи нетачне податке или је непотпун, односно нема потребне прилоге који су набројани.

 

Поред горе наведених разлога возило се неће регистровати и у следећим слуцајевима:

1) ако није дозвољено да саобраћа на путевима Републике Србије или ако се на основу закона или другог прописа не може регистровати, односно користити;
2) ако има уређаје или обележја возила министарства надлежног за унутрашње послове или Војске Србије, а намена му је промењена.

 

РЕГИСТРАЦИЈА ЗА ДИПЛОМАТСКА И КОНЗУЛАРНА ПРЕДСТАВНИШТВА, МИСИЈЕ СТРАНИХ ДРЖАВА…

 

Дипломатска и конзуларна представништва, мисије страних држава и представништва међународних организација са седиштем у Републици Србији и њихово особље подносе захтев за регистрацију или продужење важења регистрације возила непосредно органу надлежном за регистрацију возила. Приликом регистрације или продужења регистрације возила, представништва и њихово особље подноси:

1) доказ о власништву возила (саобраћајна дозвола, власничка књижица, односно рачун) ако се возило први пут региструје;
2) доказ о спроведеном царинском поступку;
3) доказ о обавезном осигурању возила;
4) доказ о техничкој исправности возила.
Поред ових докумената, чланови особља представништава подносе још на увид и важећу дипломатску, конзуларну или службену личну карту.
За возила која се региструју за службене потребе представништава, захтев мора уредно оверити шеф представништва.

РЕГИСТРАЦИЈА ЗА ОСТАЛЕ СТРАНЦЕ

 

Страна трговинска, саобраћајна и друга представништва и страна дописништва, уз захтев за регистрацију, односно продужење важења регистрације возила, који непосредно подносе МУП-у, прилажу доказ о упису у одговарајуци регистар у Републици Србији.

Странци -стални службеници у страним трговинским, саобраћајним, културним и другим представништвима, уз захтев за регистрацију, односно продужење важења регистрације, прилажу потврду о запослењу у страном представништву коју издаје страно представништво, а потписује лице овлашцено за потписивање у име представништва.

Странци у културним представништвима и страним дописништвима, као и стални страни дописници, уз захтев за регистрацију, односно продужење важења регистрације, прилажу непосредно МУП-у доказ надлежног органа код кога су у Републици Србији регистровани за обављање своје делатности.

Странци којима је, ради школовања, специјализације, научних истраживања, запошљавања и обављања професионалних делатности, пружања уточишта или признавања статуса избеглице, издато одобрење за привремени боравак дужи од шест месеци или за стално настањење у Републици Србији, подносе захтев за регистрацију возила непосредно МУП-у.

 

ЗАХТЕВ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ВОЗИЛА

 

Захтев за регистрацију возила, поред података који се уписују у саобраћајну дозволу, садржи и:

1) назив земље у којој је возило произведено;
2) укупан број осовина и број погонских осовина;
3) податак о врсти горива које возило троши;
4) назив организације са којом је закључен уговор о обавезном ауто-осигурању и број полисе или уговора о осигурању;
5) податак о томе да ли возило има куку или уређај за вуцу;
6) податак о основној намени -за специјална и радна возила;
7) датум техничког прегледа возила, фирму, односно назив овлашћене организације која је извршила технички преглед возила и потпис овлашценог лица у тој организацији;
8) занимање, односно делатност власника возила;
9) назив органа код кога је возило претходно регистровано;
10) податак о осовинском оптерећењу за теретна и прикључна возила;
11) време за које се захтева регистрација возила;
12) боја возила, која се уписује на основу каталога који је предвиден прописима о техничком прегледу возила;
13) датум и потпис подносиоца захтева.

Кад утврди да су испуњени прописани услови, МУП издаје власнику возила саобраћајну дозволу у року од 30 дана од дана подношења потпуног захтева за регистрацију возила, односно захтева за издавање нове саобраћајне дозволе.
Власнику возила, муп издаје потврду о регистрацији возила која замењује саобраћајну дозволу до њеног издавања.
Приликом издавања саобраћајне дозволе власник возила враћа потврду МУП-у.

 

ОЂАВА ВОЗИЛА ПРЕ ИСТЕКА РЕГИСТРАЦИЈЕ

 

Власник регистрованог возила може код органа код кога се возило води у евиденцији да одјави возило и пре истека важења регистрације.
Приликом одјављивања возила, саобраћајна дозвола се поништава бушењем, а власнику се издаје потврда у коју се, осим његових лицних података и података о возилу, уписују и следеци подаци:

1) датум одјављивања;
2) констатација о поступању са регистарским таблицама (враћене, уништене и др.);
3) име, односно назив новог власника.

 

 

КО И У КОМ РОКУ ПОДНОСИ ЗАХТЕВ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ?

 

Захтев за продужење важења регистрације возила подноси власник регистрованог возила у року од 30 дана пре истека важења саобраћајне дозволе.
Ако се захтев за продужење важења регистрације возила не поднесе ни у року од 30 дана од дана истека рока важења саобраћајне дозволе, возило се брише из евиденције о регистрованим возилима, а регистарске таблице се одузимају.

 

ПОДАЦИ У САОБРАЋАЈНОЈ ДОЗВОЛИ

 

Ако се промени власник возила или поједини податак из саобраћајне дозволе, издаје се нова саобраћајна дозвола.
Уз пријаву промене која утиче на промену података у саобраћајној дозволи, власник возила дужан је да приложи исправу којом се доказује та промена. Ако се промена власништва возила доказује уговором закљученим између физичких лица, потпис тих лица оверава суд или орган управе, а ако је уговор закључен измеду правних лица, потпис оверава продавац. Кад се возило продаје преко посредника или комисионара, потпис уговора и рачун оверава посредник, односно комисионар.

ПРИВРЕМЕНА РЕГИСТРАЦИЈА

 

Возило се привремено региструје, на захтев власника возила, код МУП-а.
Привремену регистрацију возила врши најближи муп коме овлашцено лице упути возаца таквог возила кога је затекло у саобраћају.
Уз захтев за привремену регистрацију возила власник возила подноси исправе , на основу којих се возило региструје, а то су:

1) доказ о техничкој исправности возила, као и уверење о извршеном испитивању, кад је возило појединацно произведено или преправљено, који важи на целој територији Републике Србије, при цему доказ о техничкој исправности возила не сме бити старији од 30 дана;
2) доказ о уплати прописаних такси и измирењу других обавеза прописаних законом и другим прописима донесеним на основу закона (обавезно осигурање, царина, порез и друге обавезе у вези са регистрацијом возила);
3) доказ о пореклу, односно власништву возила, ако се возило први пут региструје или приликом промене власништва и доказ о пореклу шасије која је накнадно уграђена;
4) доказ о идентитету власника возила (лична карта -за физичка лица, односно доказ о упису у регистар код надлежног органа -за правна лица).
По истеку рока важења привремене регистрације возила, власник возила враћа МУП-у потврду о привременој регистрацији возила и регистарске таблице.

Тхис ентрy wас постед ин анд таггед .