Registracija vozila – pravilnik

Registracija vozila

Informacije date u sledećem  tekstu su preuzete iz
PRAVILNIKA O REGISTRACIJI MOTORNIH I PRIKLJUCNIH VOZILA
koji je objavljen u “Sl. glasnik RS”, br. 130/2007 i 17/2008.

Vozilo se registruje upisom registarske oznake i određenih podataka o vozilu i vlasniku u evidenciju o registrovanim vozilima.
Registraciju vozila vrši organizaciona jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: mup) na čijoj teritoriji vlasnik vozila ima prebivalište, odnosno sedište.

REGISTRACIJA I PRODUŽENJE VAŽENJA REGISTRACIJE VOZILA

 

Vozilo se registruje na ime vlasnika vozila. Ako je vozilo svojina više lica, registruje se na ime jednog od tih lica, prema njihovom sporazumu.

Zahtev za registraciju vozila i zahtev za produženje važenja registracije vozila podnosi vlasnik vozila. Zahtev sadrži: tehničke podatke o vozilu iz dokumentacije proizvođača ili priznatih kataloga za vozilo. Tačnost unesenih podataka overava ovlašćena organizacija za vršenje tehničkog pregleda vozila. Uz zahtev vlasnik vozila prilaže i:

1) dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila, kao i uverenje o izvršenom ispitivanju, kad je vozilo pojedinačno proizvedeno ili prepravljeno, koji važi na celoj teritoriji Republike Srbije, pri čemu dokaz o tehnikčoj ispravnosti vozila ne sme biti stariji od 30 dana;
2) dokaz o uplati propisanih taksi i izmirenju drugih obaveza propisanih zakonom i drugim propisima donesenim na osnovu zakona (obavezno osiguranje, carina, porez i druge obaveze u vezi sa registracijom vozila);
3) dokaz o poreklu, odnosno vlasništvu vozila, ako se vozilo prvi put registruje ili prilikom promene vlasništva i dokaz o poreklu šasije koja je naknadno ugrađena;
4) dokaz o identitetu vlasnika vozila (lična karta -za fizička lica, odnosno dokaz o upisu u registar kod nadležnog organa -za pravna lica).

 

KADA SE VOZILO NE MOŽE REGISTROVATI?


Vozilo se nece registrovati, odnosno nece se produžiti važenje registracije, ako zahtev sadrži netačne podatke ili je nepotpun, odnosno nema potrebne priloge koji su nabrojani.

 

Pored gore navedenih razloga vozilo se neće registrovati i u sledećim slucajevima:

1) ako nije dozvoljeno da saobraća na putevima Republike Srbije ili ako se na osnovu zakona ili drugog propisa ne može registrovati, odnosno koristiti;
2) ako ima uređaje ili obeležja vozila ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove ili Vojske Srbije, a namena mu je promenjena.

 

REGISTRACIJA ZA DIPLOMATSKA I KONZULARNA PREDSTAVNIŠTVA, MISIJE STRANIH DRŽAVA…

 

Diplomatska i konzularna predstavništva, misije stranih država i predstavništva međunarodnih organizacija sa sedištem u Republici Srbiji i njihovo osoblje podnose zahtev za registraciju ili produženje važenja registracije vozila neposredno organu nadležnom za registraciju vozila. Prilikom registracije ili produženja registracije vozila, predstavništva i njihovo osoblje podnosi:

1) dokaz o vlasništvu vozila (saobraćajna dozvola, vlasnička knjižica, odnosno račun) ako se vozilo prvi put registruje;
2) dokaz o sprovedenom carinskom postupku;
3) dokaz o obaveznom osiguranju vozila;
4) dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila.
Pored ovih dokumenata, članovi osoblja predstavništava podnose još na uvid i važeću diplomatsku, konzularnu ili službenu ličnu kartu.
Za vozila koja se registruju za službene potrebe predstavništava, zahtev mora uredno overiti šef predstavništva.

REGISTRACIJA ZA OSTALE STRANCE

 

Strana trgovinska, saobraćajna i druga predstavništva i strana dopisništva, uz zahtev za registraciju, odnosno produženje važenja registracije vozila, koji neposredno podnose MUP-u, prilažu dokaz o upisu u odgovarajuci registar u Republici Srbiji.

Stranci -stalni službenici u stranim trgovinskim, saobraćajnim, kulturnim i drugim predstavništvima, uz zahtev za registraciju, odnosno produženje važenja registracije, prilažu potvrdu o zaposlenju u stranom predstavništvu koju izdaje strano predstavništvo, a potpisuje lice ovlašceno za potpisivanje u ime predstavništva.

Stranci u kulturnim predstavništvima i stranim dopisništvima, kao i stalni strani dopisnici, uz zahtev za registraciju, odnosno produženje važenja registracije, prilažu neposredno MUP-u dokaz nadležnog organa kod koga su u Republici Srbiji registrovani za obavljanje svoje delatnosti.

Stranci kojima je, radi školovanja, specijalizacije, naučnih istraživanja, zapošljavanja i obavljanja profesionalnih delatnosti, pružanja utočišta ili priznavanja statusa izbeglice, izdato odobrenje za privremeni boravak duži od šest meseci ili za stalno nastanjenje u Republici Srbiji, podnose zahtev za registraciju vozila neposredno MUP-u.

 

ZAHTEV ZA REGISTRACIJU VOZILA

 

Zahtev za registraciju vozila, pored podataka koji se upisuju u saobraćajnu dozvolu, sadrži i:

1) naziv zemlje u kojoj je vozilo proizvedeno;
2) ukupan broj osovina i broj pogonskih osovina;
3) podatak o vrsti goriva koje vozilo troši;
4) naziv organizacije sa kojom je zaključen ugovor o obaveznom auto-osiguranju i broj polise ili ugovora o osiguranju;
5) podatak o tome da li vozilo ima kuku ili uređaj za vucu;
6) podatak o osnovnoj nameni -za specijalna i radna vozila;
7) datum tehničkog pregleda vozila, firmu, odnosno naziv ovlašćene organizacije koja je izvršila tehnički pregled vozila i potpis ovlašcenog lica u toj organizaciji;
8) zanimanje, odnosno delatnost vlasnika vozila;
9) naziv organa kod koga je vozilo prethodno registrovano;
10) podatak o osovinskom opterećenju za teretna i priključna vozila;
11) vreme za koje se zahteva registracija vozila;
12) boja vozila, koja se upisuje na osnovu kataloga koji je predviden propisima o tehničkom pregledu vozila;
13) datum i potpis podnosioca zahteva.

Kad utvrdi da su ispunjeni propisani uslovi, MUP izdaje vlasniku vozila saobraćajnu dozvolu u roku od 30 dana od dana podnošenja potpunog zahteva za registraciju vozila, odnosno zahteva za izdavanje nove saobraćajne dozvole.
Vlasniku vozila, mup izdaje potvrdu o registraciji vozila koja zamenjuje saobraćajnu dozvolu do njenog izdavanja.
Prilikom izdavanja saobraćajne dozvole vlasnik vozila vraća potvrdu MUP-u.

 

ODJAVA VOZILA PRE ISTEKA REGISTRACIJE

 

Vlasnik registrovanog vozila može kod organa kod koga se vozilo vodi u evidenciji da odjavi vozilo i pre isteka važenja registracije.
Prilikom odjavljivanja vozila, saobraćajna dozvola se poništava bušenjem, a vlasniku se izdaje potvrda u koju se, osim njegovih licnih podataka i podataka o vozilu, upisuju i sledeci podaci:

1) datum odjavljivanja;
2) konstatacija o postupanju sa registarskim tablicama (vraćene, uništene i dr.);
3) ime, odnosno naziv novog vlasnika.

 

 

KO I U KOM ROKU PODNOSI ZAHTEV ZA REGISTRACIJU?

 

Zahtev za produženje važenja registracije vozila podnosi vlasnik registrovanog vozila u roku od 30 dana pre isteka važenja saobraćajne dozvole.
Ako se zahtev za produženje važenja registracije vozila ne podnese ni u roku od 30 dana od dana isteka roka važenja saobraćajne dozvole, vozilo se briše iz evidencije o registrovanim vozilima, a registarske tablice se oduzimaju.

 

PODACI U SAOBRAĆAJNOJ DOZVOLI

 

Ako se promeni vlasnik vozila ili pojedini podatak iz saobraćajne dozvole, izdaje se nova saobraćajna dozvola.
Uz prijavu promene koja utiče na promenu podataka u saobraćajnoj dozvoli, vlasnik vozila dužan je da priloži ispravu kojom se dokazuje ta promena. Ako se promena vlasništva vozila dokazuje ugovorom zaključenim između fizičkih lica, potpis tih lica overava sud ili organ uprave, a ako je ugovor zaključen izmedu pravnih lica, potpis overava prodavac. Kad se vozilo prodaje preko posrednika ili komisionara, potpis ugovora i račun overava posrednik, odnosno komisionar.

PRIVREMENA REGISTRACIJA

 

Vozilo se privremeno registruje, na zahtev vlasnika vozila, kod MUP-a.
Privremenu registraciju vozila vrši najbliži mup kome ovlašceno lice uputi vozaca takvog vozila koga je zateklo u saobraćaju.
Uz zahtev za privremenu registraciju vozila vlasnik vozila podnosi isprave , na osnovu kojih se vozilo registruje, a to su:

1) dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila, kao i uverenje o izvršenom ispitivanju, kad je vozilo pojedinacno proizvedeno ili prepravljeno, koji važi na celoj teritoriji Republike Srbije, pri cemu dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila ne sme biti stariji od 30 dana;
2) dokaz o uplati propisanih taksi i izmirenju drugih obaveza propisanih zakonom i drugim propisima donesenim na osnovu zakona (obavezno osiguranje, carina, porez i druge obaveze u vezi sa registracijom vozila);
3) dokaz o poreklu, odnosno vlasništvu vozila, ako se vozilo prvi put registruje ili prilikom promene vlasništva i dokaz o poreklu šasije koja je naknadno ugrađena;
4) dokaz o identitetu vlasnika vozila (lična karta -za fizička lica, odnosno dokaz o upisu u registar kod nadležnog organa -za pravna lica).
Po isteku roka važenja privremene registracije vozila, vlasnik vozila vraća MUP-u potvrdu o privremenoj registraciji vozila i registarske tablice.