Атест и реатест плина

Атест и реатест плина

Пре самог прегледа за добијање Потврде о исправности уређаја за ТНГ, потребно је да се јавите код сервисера како би се утврдили евентуално неки недостатци .

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Периодични преглед ТНГ-а Прва уградња ТНГ-а
 1. Копија Уверења за ТНГ (оригинал на увид)
 2. Копија картона за ТНГ (оригинал на увид)
 3. Копија саобраћајне дозволе
 4. Очитана саобраћајна дозвола
 5. Копија личне карте
 6. Очитана лична карта
 7. Копија сертификата боце
 8. Копија сертификата испаривача.
 1. Захтев(Образац 1. – попуњава и потписује клијент)
 2. Копија саобраћајне дозволе
 3. Очитана саобраћајна дозвола
 4. Копија личне карте
 5. Очитана лична карта
 6. Изјава о преправци возила за погон на ТНГ (Образац 2. – попуњава и оверава регистровани сервисер)
 7. Копија сертификата боце
 8. Копија сертификата испаривача
 9. Назнака и опис преправке(Образац 3. – попуњава и оверава регистровани сервисер).

 

Да би се могао извршити Атест и издати уверење неопходно је да је преправка урађена у складу са важећим прописима, и да постоји сва потребна документација а што утврђује комисија прегледом.

Дана 12.02.2013. године почео је да се примењује Правилник о испитивању возила („Службени гласник РС”, бр. 8/2012 и 13/2013) на основу кога је Агенција за безбедност саобраћаја овластила пет правних лица, да врше испитивања, мерења, као и да издају потврде о исправности уређаја и опреме за погон возила на течни нафтни гас.

ЗАКОНОМ

је прописано да преправку, односно појединачну производњу возила може да изврши привредно друштво, односно друго правно лице или предузетник.

За атест возила на ауто гас потребна је Изјава о преправци возила од овлашћеног уграђивача ауто гаса, Захтев за Атест који попуњава уграђивач ауто гаса, документација од боце, испаривача и мултивентила, копија саобраћајне дозволе и фотокопија личне карте.

Изјава и Захтев за Атест морају бити на прописаним обрасцима Агенције за безбедност саобраћаја и морају бити потписани и оверени од стране уграђивача. Подаци на Изјави и Захтеву морају бити тачни, а у случају неслагања са стварним стањем возило ће бити враћено са Атеста.

Уређај и опрема која се уграђује морају бити прихваћени од стране Агенције и морају одговарати возилу које се преправља, односно начину припреме гориве смеше. За карбураторске моторе потребно је уградити класичан вакумски уређај; За моторе са мултипоинт убризгавањем до 2001. године са пластичном усисном граном обавезан је секвенцијални систем убризгавања; За моторе до 2001. године са металном усисном граном минимум је ламбда контрол систем; За моторе који имају ламбда сонду и катализатор, а исти су неисправни или изграђени потребно је уградити катализатор и ламбда сонду или их поправити и уградити ламбда контрол систем; За сва возила после 2001. године са мултипоинт убризгавањем обавезан је секвенцијални систем гаса.
Сва возила са убризгавањем у једној или више тачки (за која не мора да се угради ламбда контрол или секвент) обавезна је заштита од повратног пламена (К-глава, монопоинт и мултипоинт).

Уколико је уверење старије од 5 година неопходно је урадити ПЕРИОДИЧНИ ПРЕГЛЕД.

Тхис ентрy wас постед ин анд таггед .