Издавање регистрационе налепнице за правна и физицка лица

АМк Бачка је овлашћен за издавање регистрационе налепнице за регистарско подручје општине Бачка Паланка.  Без одласка у МУП, обавите све у вези издавања регистрационе налепнице у просторијама АМК Бачка уз бесплатну кафу.


Који су услови за издавање регистрационе налепнице на техничком прегледу?

Да би било могуће издавање регистрационе налепнице на техничком прегледу, морају бити испуњени одређени услови.

Коме може бити издата регистрациона налепница?

Регистрациона налепница издаје се на техничком прегледу овлашћеном за издавање регистрационих налепница:

 • физичким лицима;
 • правним лицима-привредним друштвима (а.д. Или д.о.о.).

Регистрациона налепница на овлашћеном техничком прегледу не може се издати у случајевима када је:

 • Возило у власништву инвалида преко 80% (ако користи бенефите инвалидности);
 • Возило у власништву такси удружења (за путничка возила са ТX таблицама);
 • Приликом техничког прегледа констатовано да је извршена нека преправка на возилу;
 • Приликом прве регистрације у саобраћајној довзоли уписан погрешан податак о возилу;
 • Власник возила извршио промену адресе пребивалишта;
 • Власник возила извршио промену личних података.

Која документа су потребна за издавање регистрационе налепнице?

За издавање регистрационе налепнице за возило потребно је приложити:

 1. Регистрациони лист као доказ о техничкој исправности возила, не старији од 30 дана;
 2. Доказ о уговореном обавезном осигурању;
 3. Доказ о идентитету власника (важећа лична карта или личну карту за странца, путну исправа- ако захтев подноси странац са доказом о одобреном боравку на територији Републике Србије дужем од шест месеци);
 4. Извод из Агенције за привредне регистре (АПР) – за правна лица-привредна друштва;
 5. Доказ о уплати прописаних таски за регистрацију возила, издатих од стране АМК Бачка;

Која је цена регистрационе налепнице?

Када је у питању издавање нове регистрационе налепнице цена износи збир неколико трошкова, као што су:

 1. Републичка административна такса;
 2. Комунална такса;
 3. Порез на употребу моторног возила;
 4. Прописана такса за издавање регистрационе налепнице;

Цена регистрације возила зависи о бројних фактора који се тичу самог возила.

Шта ако ми је оштећена регистрациона налепница или ако је изгубим?

Уколико изгубите регистрациону налепницу или је оштетите замена је једино решење. Можете се јавити запосленима код нашег предузећа ради подношења захтева за издавање дупликакта регистрационе налепнице. Право на издавање дупликата регистрационе налепнице можете остварити код нашег предузећа, а неопходно је да са собом понесете важећу личну карту, саобраћајну дозволу, овлашћење заступника привредног друштва (уколико се ради о возилу које је у власништву привредног друштва). Наши запослени ће сачинити регистрациони лист спецификацију прописаних таски.

Уколико за издавање дупликата регистрационе налепнице ангажујете наше предузеће, исту ћете добити још истога дана.

Који је рок важења регистрационе налепнице?

Рок важења регистрационе налепнице је –  годину дана.

Власник возила добија нову налепницу сваке године приликом подношења захтева за издавање исте.

Захтев за издавање регистрационе налепнице власник може поднети најраније 30 дана пре истека старе регистрационе налепнице. Што се тиче крајњег рока за подношења захтева за издавање регистрационе налепнице, власник возила је дужан да ту радњу изврши најкасникје у року од 60 дана од дана истека старе регистрационе налепнице. Уколико власник возила не поднесе захтев за издавање нове регистрационе налепнице у наведеном року, дужан је да регистарске таблице врати органу унутрашњих послова који их је издао.

Уколико се у контроли саобраћаја затекне возило чија је регистрациона налепница истекле и 1 минут, возило се искључује из саобраћаја, а регистарске таблице се одузимају од стране саобраћајне полиције, уз Потврду о примени посебних мера и овлашћења (Образац “ПМО”). Одузете регистарске таблице могу се вратити власнику од стране органа унутрашњх послова који их је одузео, само уколико власник возила поднесе захтев за издавање нове реистрационе налепнице у року од 60 дана од дана истека старе регистрационе налепнице.

Нову регистрациону налепницу, Потврду о примени посебних мера и овлашћења (Образац “ПМО”), саобраћајну дозволу предметног возила и личну карту власник возила прилаже органу унутрашњих послова који је одузео регистарске таблице, како би регистарске таблице могле бити враћене.

Шта ако ми је истекла регистрациона налепница?

Истекла регистрациона налепница представља саобраћајни прекршај из члана 332а ст. 1 тч. 21 Закона о безбедности саобраћаја на путевима, за који је предвиђена новчана казна у износу од 10.000 динара. Уколико вам се деси да вам омашком истекне важност регистрационе нелапнице, потребно је у што хитнијем року возило довести код нас ради техничког прегледа и издавања нове регистрационе налепнице.

Уколико је рок важности регистрационе налепнице истекао дуже од 60 дана, приликом контроле саобраћаја, саобраћајна полиција је у обавези да вам регистарске таблице одузме ради уништења, а против вланиска возила се подноси Захтев за покретање прекршајног поступка, због прекршаја из члана 332 ст. 1 тч. 102 Закона о безбедности саобраћаја на путевима. Новчану казну у распону од 10.00 до 20.000 динара одређује судија Прекршајног суда власнику возила. У овом случају одузете регистарске таблице орган унутрашњих послова шаље на уништење, а ви сте у обавези да приликом подношења захтева за издавање нове регистрационе налепнице поднесете захтев за издавање нових регистарских таблица.

Уколико се у контроли саобраћаја затекне лице које управља возилом у време трајања искључења тог возила из саобрћаја, казниће се возач возила казном затвора у трајању од 15 дана или новчаном казном у распону 100.000 до 120.000 динара, због учињеног саобраћајног прекршаја из члана 330 ст. 1 тч. 7 Закона о безености саобраћаја.