Пренос власништва возила Бачка Паланка

Услуга преноса власништва возила код АМК Бачка из Бачке Паланке подразумева:

 1. Сачињавање Уговора о купопродаји моторног возила;
 2. Закључивање Уговора о купопродаји моторног возила;
 3. Подношење захтева, код Пореске управе у име клијента, за утврђивање пореза на пренос апсолутних права;
 4. Плаћање пореза на пренос апсолутних права у име клијента, а на основу Решења надлежне Пореске управе;
 5. Подношење захтева код МУП-а, у име клијента, за промену власништва возила;
 6. Технички преглед возила (уколико је важност регистрационе налепнице истекла);
 7. Преузимање саобраћајне дозволе, регистарских таблица и регистрационе налепнице у име клијента.

Уговор о купопродаји моторног возила се оверава код Јавног бележника, искључиво лично.

Термин за оверу Уговора о купопродаји моторног возила можете заказати преко нас, код Јавног бележника.

 

Потребна документа за реализацију преноса власништва возила:

 1. Лична карта старог и новог власника или овлашћеног лица;
 2. Саобраћајна дозвола предметног возила;
 3. Регистарске таблице након извршеног плаћања пореза на пренос апсолутних права (уколико су истекле дуже од 60 дана или возило мења регистарско подручје);
 4. Оригинално овлашћење (ако стари власник возила није присутан);
 5. Уговор о купопродаји или поклону оверен код Јавног бележника;
 6. Печат привредног друштва, извод из Агенције за привредне регистре (АПР) и лична карта заступника привредног друштва, уколико је купац моторног возила привредно друштво.

Промену власништва возила можете извршити на основу:

 1. Уговора о купопродаји моторног возила;
 2. Уговора о поклону моторног возила;
 3. Правоснажног судског решења о наслеђивању;
 4. Правоснажне судске пресуде којом се утврђује право власништва.

 

Процедура за пренос власништва моторног возила путем купопродајног уговора

Приликом купопродаје моторног возила потребно је извршити следеће правне радње:

 1. Закључити Уговор о купопродаји моторног возила;
 2. Оверити своје потписе код Јавног бележника (Нотара);
 3. Платити порез на пренос апсолутних права у надлежној Пореској управи;

3.1 Уколико је потребно, одјавити возило;

 1. Извршити промену власништва у надлежној Полицијској управи по месту пребивалишта купца;

 

Закључење Уговора о купопродаји моторног возила

Уговор о купопродаји моторног возила можете закључити код нас, са неопходним подацима из личне карте власника, купца и саобраћајне дозволе возила.

Уколико је:

Купац-правно лице: Уговор о купопродаји се оверава печатом правног лица-купца, уз потпис законског заступника. Од докумената је потребна: фотокопија извода из Агенције за привредне регистре (АПР) и лична карта заступника правног лица.

Продавац возила лице које има овлашћење власника возила да га може отуђити-продати, потребно је да овлашћено лице са својом личном картом и овереним овлашћењем за закључивање Уговор о купопродаји моторног возила дође у наше просторије. Није потребно присуство власника возила.

Уколико је правно лице обвезник ПДВ-а, уместо Уговора о купопродаји, правно лице издаје Рачун-Фактуру, са исказаним ПДВ-ом (уколико се ради о теретном возилу или возилу за које је продавац на било које начин користио погодности ПДВ-а) или без ПДВ-а уколико се ради о путничком или другом возилу, а продавац није ни по ком основу није користио погодности ПДВ-а. Уколико правно лице-продавац није обвезник ПДВ-а, издаје Рачун-Фактуру на име купца без ПДВ-а.

У случају када је продавац, привредно друштво, изда рачун без ПДВ-а, по оносу закона о ПДВ-у, потребно је да књиговђа правног лица-продавца електронским путем изврши подношење захтева надлежној Пореској управи за утврђивање пореза на пренос апсолутних права.

 

Оверавање потписа код Јавног бележника (Нотар)

Како би Уговор о купопродаји био важећи, мора бити оверен од стране Јавног бележника. Неопходно је лично присуство потписника са личном картом.

Потребна су 3 примерка Уговора у случају да стари и нови власник имају исто место пребивалишта – један примерак за старог власника, други за новог власника и трећи примерак остаје Јавном бележнику.

Уколико место пребивалишта купца и продавца није исто, тада се Уговор може овераити парцијално, тако што ће продавац свој потпис оверити у свом месту пребивалишта, а купац у свом месту пребивалишта. Том приликом потребно је оверити 4 примерка Уговора, јер ће у том случају бити ангажован један Јавни бележник више. Оверени Уговор се поштом доставља између купца и продавца, ради избегавања додатних трошкова путовања и случно.

Уколико се Уговор о купопродаји закључује између правних лица (што није пракса), правно лице не оверава свој потпис пред Јавним бележником, већ само својим печатом.

 

Плаћање пореза и одјава возила

Након што се Уговор о купопродаји овери, потребно је платити порез на пренос апсолутних права у року од 15 дана. Захтев за утврђивање пореза на пренос апсолутних права подноси се Пореској управи по месту пребивалишта/седишта продавца. Пореска управа, након подношења захтева и обраде, издаје решење на основу кога се врши плаћање пореза. Након књижења уплате пореза код Пореске управе, Пореска управа издаје потврду о плаћеном порезу.

Износ пореза на пренос апсолутних права износи 2,5% од вредности возила, а процењује се на основу званичног каталога АМСС или вредности наведене у Уговору о купопродаји, уколико је вредност у Уговору већа у односу на процењену вредност из званичног каталога. Оквирну вредност пореза можете израчунати на следећем линку: процена вредности путничких возила.

Уколико се захтев за утврђивања пореза на пренос апсолутних права (у Новом Саду) подноси од стране нашег предузећа, Пореској управи је за обраду предмета потребно 2 до 5 дана.

Ако је продавац возила правно лице, које је обвезник ПДВ-а, а користило је погосности ПДВ-а, порез на пренос апсолутних права се не плаћа, јер је већ плаћен кроз исказан ПДВ. Тада се за пренос власништва користи искључиов Рачун-Фактура са исказаним ПДВ-ом и уплатница као доказ о уплати фактурисаног износа.

3.1 Одјава возила

Уколико пребивалиште/седиште купца припада другом регистарском подручју у односу на пребивалиште/седиште продавца, продавац је дужан да регистарске таблице врати-одјави органу унутрашњих послова који их је издао. У време пандемије, због повећања броја заражених, продавац није дужан да регистарске таблице врати-одјави органу унутрашњих послова који их је издао, већ купац исте враћа органу унутрашњих послова приликом подношења захтева за промену власника по месту свог пребивалишта (МУП одјаву и враћање таблица врши службеним путем).

Уколико је пребивалиште/седиште продавца и купца на истом регистарском подручју, а регистрациона налепница није истекла дуже од 60 дана, врши се само промена саобраћајне дозволе.

 

Промена власништва возила код МУП-а, уколико је регистрациона налепница важећа

Последњи корак код промене власништва возила обавља се у надлежној Полицијској управи по месту пребивалишта/седишта купца.

Од документације је потребно:

 1. Саобраћајна дозвола предметног возила (ако је возило купљено са другог регистарског подручја, возило мора бити одјављено, а саобраћајна дозвола поништена, осим у случају пандемије);
 2. Уговор о купопродаји и Потврда Пореске управе о плаћеном порезу на пренос апсолутних права;
 3. Лична карта купца;
 4. Стара полиса осигурања од аутоодговорности;
 5. Доказ о извршеној уплати административне таксе и нове саобраћајне дозволе (ако је возило са другог регистарског подручја потребно је извршити уплату за нову регистрациону налепницу и нове регистарске таблице).

Уколико је регистрација возила истекла, потребно је додатно приложити:

 1. Технички преглед возила;
 2. Полису обавезног осигурања од аутоодговорности;
 3. Доказ о уплати прописаних такси за регистрацију возила (комунална такса, порез на употребу моторног возила, доказ о уплати осигурања од аутоодговорности).

На израду саобраћајне дозволе МУП-у је потребно у просеку од 7 до 10 дана, док се регистарске таблице, регистрациона налепница и привремену Потврда о извршеној регистрацији возила добијају исти дан. У међувремену, док не добијете нову саобраћајну дозволу, можете користити привремену Потврду о регистрацији возила.

Уколико желите да вам саобраћајна дозвола буде израђена по ХИТНОМ поступку, неопходно је да уплатите додатну административну таксу у износу од 5.000 рсд или да доставите разлог хитности, који тумачи МУП сходно својим одлукама.

 

Тхис ентрy wас постед ин . Боокмарк тхе пермалинк.