Prenos vlasništva vozila Bačka Palanka

Usluga prenosa vlasništva vozila kod AMK Bačka iz Bačke Palanke podrazumeva:

 1. Sačinjavanje Ugovora o kupoprodaji motornog vozila;
 2. Zaključivanje Ugovora o kupoprodaji motornog vozila;
 3. Podnošenje zahteva, kod Poreske uprave u ime klijenta, za utvrđivanje poreza na prenos apsolutnih prava;
 4. Plaćanje poreza na prenos apsolutnih prava u ime klijenta, a na osnovu Rešenja nadležne Poreske uprave;
 5. Podnošenje zahteva kod MUP-a, u ime klijenta, za promenu vlasništva vozila;
 6. Tehnički pregled vozila (ukoliko je važnost registracione nalepnice istekla);
 7. Preuzimanje saobraćajne dozvole, registarskih tablica i registracione nalepnice u ime klijenta.

Ugovor o kupoprodaji motornog vozila se overava kod Javnog beležnika, isključivo lično.

Termin za overu Ugovora o kupoprodaji motornog vozila možete zakazati preko nas, kod Javnog beležnika.

 

Potrebna dokumenta za realizaciju prenosa vlasništva vozila:

 1. Lična karta starog i novog vlasnika ili ovlašćenog lica;
 2. Saobraćajna dozvola predmetnog vozila;
 3. Registarske tablice nakon izvršenog plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava (ukoliko su istekle duže od 60 dana ili vozilo menja registarsko područje);
 4. Originalno ovlašćenje (ako stari vlasnik vozila nije prisutan);
 5. Ugovor o kupoprodaji ili poklonu overen kod Javnog beležnika;
 6. Pečat privrednog društva, izvod iz Agencije za privredne registre (APR) i lična karta zastupnika privrednog društva, ukoliko je kupac motornog vozila privredno društvo.

Promenu vlasništva vozila možete izvršiti na osnovu:

 1. Ugovora o kupoprodaji motornog vozila;
 2. Ugovora o poklonu motornog vozila;
 3. Pravosnažnog sudskog rešenja o nasleđivanju;
 4. Pravosnažne sudske presude kojom se utvrđuje pravo vlasništva.

 

Procedura za prenos vlasništva motornog vozila putem kupoprodajnog ugovora

Prilikom kupoprodaje motornog vozila potrebno je izvršiti sledeće pravne radnje:

 1. Zaključiti Ugovor o kupoprodaji motornog vozila;
 2. Overiti svoje potpise kod Javnog beležnika (Notara);
 3. Platiti porez na prenos apsolutnih prava u nadležnoj Poreskoj upravi;

3.1 Ukoliko je potrebno, odjaviti vozilo;

 1. Izvršiti promenu vlasništva u nadležnoj Policijskoj upravi po mestu prebivališta kupca;

 

Zaključenje Ugovora o kupoprodaji motornog vozila

Ugovor o kupoprodaji motornog vozila možete zaključiti kod nas, sa neophodnim podacima iz lične karte vlasnika, kupca i saobraćajne dozvole vozila.

Ukoliko je:

Kupac-pravno lice: Ugovor o kupoprodaji se overava pečatom pravnog lica-kupca, uz potpis zakonskog zastupnika. Od dokumenata je potrebna: fotokopija izvoda iz Agencije za privredne registre (APR) i lična karta zastupnika pravnog lica.

Prodavac vozila lice koje ima ovlašćenje vlasnika vozila da ga može otuđiti-prodati, potrebno je da ovlašćeno lice sa svojom ličnom kartom i overenim ovlašćenjem za zaključivanje Ugovor o kupoprodaji motornog vozila dođe u naše prostorije. Nije potrebno prisustvo vlasnika vozila.

Ukoliko je pravno lice obveznik PDV-a, umesto Ugovora o kupoprodaji, pravno lice izdaje Račun-Fakturu, sa iskazanim PDV-om (ukoliko se radi o teretnom vozilu ili vozilu za koje je prodavac na bilo koje način koristio pogodnosti PDV-a) ili bez PDV-a ukoliko se radi o putničkom ili drugom vozilu, a prodavac nije ni po kom osnovu nije koristio pogodnosti PDV-a. Ukoliko pravno lice-prodavac nije obveznik PDV-a, izdaje Račun-Fakturu na ime kupca bez PDV-a.

U slučaju kada je prodavac, privredno društvo, izda račun bez PDV-a, po onosu zakona o PDV-u, potrebno je da knjigovđa pravnog lica-prodavca elektronskim putem izvrši podnošenje zahteva nadležnoj Poreskoj upravi za utvrđivanje poreza na prenos apsolutnih prava.

 

Overavanje potpisa kod Javnog beležnika (Notar)

Kako bi Ugovor o kupoprodaji bio važeći, mora biti overen od strane Javnog beležnika. Neophodno je lično prisustvo potpisnika sa ličnom kartom.

Potrebna su 3 primerka Ugovora u slučaju da stari i novi vlasnik imaju isto mesto prebivališta – jedan primerak za starog vlasnika, drugi za novog vlasnika i treći primerak ostaje Javnom beležniku.

Ukoliko mesto prebivališta kupca i prodavca nije isto, tada se Ugovor može overaiti parcijalno, tako što će prodavac svoj potpis overiti u svom mestu prebivališta, a kupac u svom mestu prebivališta. Tom prilikom potrebno je overiti 4 primerka Ugovora, jer će u tom slučaju biti angažovan jedan Javni beležnik više. Overeni Ugovor se poštom dostavlja između kupca i prodavca, radi izbegavanja dodatnih troškova putovanja i slučno.

Ukoliko se Ugovor o kupoprodaji zaključuje između pravnih lica (što nije praksa), pravno lice ne overava svoj potpis pred Javnim beležnikom, već samo svojim pečatom.

 

Plaćanje poreza i odjava vozila

Nakon što se Ugovor o kupoprodaji overi, potrebno je platiti porez na prenos apsolutnih prava u roku od 15 dana. Zahtev za utvrđivanje poreza na prenos apsolutnih prava podnosi se Poreskoj upravi po mestu prebivališta/sedišta prodavca. Poreska uprava, nakon podnošenja zahteva i obrade, izdaje rešenje na osnovu koga se vrši plaćanje poreza. Nakon knjiženja uplate poreza kod Poreske uprave, Poreska uprava izdaje potvrdu o plaćenom porezu.

Iznos poreza na prenos apsolutnih prava iznosi 2,5% od vrednosti vozila, a procenjuje se na osnovu zvaničnog kataloga AMSS ili vrednosti navedene u Ugovoru o kupoprodaji, ukoliko je vrednost u Ugovoru veća u odnosu na procenjenu vrednost iz zvaničnog kataloga. Okvirnu vrednost poreza možete izračunati na sledećem linku: procena vrednosti putničkih vozila.

Ukoliko se zahtev za utvrđivanja poreza na prenos apsolutnih prava (u Novom Sadu) podnosi od strane našeg preduzeća, Poreskoj upravi je za obradu predmeta potrebno 2 do 5 dana.

Ako je prodavac vozila pravno lice, koje je obveznik PDV-a, a koristilo je pogosnosti PDV-a, porez na prenos apsolutnih prava se ne plaća, jer je već plaćen kroz iskazan PDV. Tada se za prenos vlasništva koristi isključiov Račun-Faktura sa iskazanim PDV-om i uplatnica kao dokaz o uplati fakturisanog iznosa.

3.1 Odjava vozila

Ukoliko prebivalište/sedište kupca pripada drugom registarskom području u odnosu na prebivalište/sedište prodavca, prodavac je dužan da registarske tablice vrati-odjavi organu unutrašnjih poslova koji ih je izdao. U vreme pandemije, zbog povećanja broja zaraženih, prodavac nije dužan da registarske tablice vrati-odjavi organu unutrašnjih poslova koji ih je izdao, već kupac iste vraća organu unutrašnjih poslova prilikom podnošenja zahteva za promenu vlasnika po mestu svog prebivališta (MUP odjavu i vraćanje tablica vrši službenim putem).

Ukoliko je prebivalište/sedište prodavca i kupca na istom registarskom području, a registraciona nalepnica nije istekla duže od 60 dana, vrši se samo promena saobraćajne dozvole.

 

Promena vlasništva vozila kod MUP-a, ukoliko je registraciona nalepnica važeća

Poslednji korak kod promene vlasništva vozila obavlja se u nadležnoj Policijskoj upravi po mestu prebivališta/sedišta kupca.

Od dokumentacije je potrebno:

 1. Saobraćajna dozvola predmetnog vozila (ako je vozilo kupljeno sa drugog registarskog područja, vozilo mora biti odjavljeno, a saobraćajna dozvola poništena, osim u slučaju pandemije);
 2. Ugovor o kupoprodaji i Potvrda Poreske uprave o plaćenom porezu na prenos apsolutnih prava;
 3. Lična karta kupca;
 4. Stara polisa osiguranja od autoodgovornosti;
 5. Dokaz o izvršenoj uplati administrativne takse i nove saobraćajne dozvole (ako je vozilo sa drugog registarskog područja potrebno je izvršiti uplatu za novu registracionu nalepnicu i nove registarske tablice).

Ukoliko je registracija vozila istekla, potrebno je dodatno priložiti:

 1. Tehnički pregled vozila;
 2. Polisu obaveznog osiguranja od autoodgovornosti;
 3. Dokaz o uplati propisanih taksi za registraciju vozila (komunalna taksa, porez na upotrebu motornog vozila, dokaz o uplati osiguranja od autoodgovornosti).

Na izradu saobraćajne dozvole MUP-u je potrebno u proseku od 7 do 10 dana, dok se registarske tablice, registraciona nalepnica i privremenu Potvrda o izvršenoj registraciji vozila dobijaju isti dan. U međuvremenu, dok ne dobijete novu saobraćajnu dozvolu, možete koristiti privremenu Potvrdu o registraciji vozila.

Ukoliko želite da vam saobraćajna dozvola bude izrađena po HITNOM postupku, neophodno je da uplatite dodatnu administrativnu taksu u iznosu od 5.000 rsd ili da dostavite razlog hitnosti, koji tumači MUP shodno svojim odlukama.