Када су вам потребне пробне таблице, колико коштају и шта треба од документације

Таблице за привремено означавање возила или пробне таблице користе се за означавање одређених возила која су учесници у саобраћају. Пробне таблице ће вам бити потребне ако возите нерегистровано возило.
На пример, одвезли сте ауто на поправку која је трајала дужи временски период, и у међувремену је истекла регистрација. Да бисте нерегистровано возило могли одвести на технички преглед и даље регистровати возило, потребно је да добијете пробне таблице.
Пробне таблице се користе у следећим ситуацијама:
када је потребно да се превезе нерегистровано возило од места где се преузима до места где се региструје
када је потребно превести новопроизведено возило од места где је произведено до места продаје или складиштења
код куповине нерегистрованог возила, новог или половног
ако треба да се превезе возило од места где су таблице уништене или нестале до места где ће се издати нове регистарске таблице
код одјављеног возила (када се превози возило којем су старе таблице одјављене)
када се врши пробна вожња да би се испитала својства
Подношење захтева за издавање пробних таблица
Власник возила подноси захтев за издавање пробних таблица.
Захтев се може предати:
На техничком прегледу или код агенције која има овлашћење за издавање пробних таблица, можете предати захтев код нас.
Ако је власник возила правно лице потребно је овлашћење фирме на име особе која ће управљати возилом.
Такође, и појединац (власник аутомобила) може дати овлашћење другом појединцу за преузимање пробних таблица. Потребно је да у овлашћењу наведе на шта се конкретно овлашћење односи и потребно је да овлашћење буде оверено код нотара.
Могу ли се пробне таблице издати за возило које није прошло технички преглед?
Ако ваш ауто није „прошао“ технички преглед може добити пробне таблице, али само за ту намену, ради довожења на технички преглед и одвожења са техничког прегледа.
Ван те ситуације, возило мора прво да прође технички преглед и да тако добије доказ о техничкој исправности да би се могло укључити у саобраћај.
Колико новца треба да издвојим за пробне таблице?
Цена пробних таблица зависи од:
– врсте возила (путничко, теретно и др.) и снаге мотора
– од временског периода за који се издају, тј.броја дана колико ће бити коришћене
Да бисте добили тачан износ који ћете платити за пробне таблице најбоље је информисати се на техничком прегледу или у агенцији за регистрацију возила.
У цену се урачунавају:
– такса за МУП за издавање таблица по једном дану
– износ за Народну банку Србије за употребу таблица по једном дану
– републичка административна такса која се плаћа једнократно
– цена за полису обавезног осигурања која се по једном дану плаћа у одређеном проценту за односу на целокупан износ премије обавезног осигурања за целу годину.
За који период могу да узмем пробне таблице?
Пробне таблице се могу узети најкраће на 1 дан, а најдуже на период од 15 дана. Ако су издате за само један дан важе 24 сата (нпр.издате су у 14 х и важе до 14 х сутрадан, а не до поноћи).

Шта ми је од докумената потребно за добијање пробних таблица?

Пре свега, потребна документација зависи од намене за коју се користе пробне таблице. Различита документација потребна је за различите ситуације и зато је најбоље информисати се на техничком прегледу о томе шта је од докумената потребно у конкретној ситуацији.
Рецимо, ако је нерегистрован ауто купљен од власника у Новом Саду а одвози се у Ниш са пробним таблицама, биће неопходно приложити уговор о купопродаји као доказ о власништву. Потребно је да уговор има оверене потписе купца и продавца где је видљиво да је купац из Ниша а продавац из Новог Сада.
Генерално, уз захтев за издавање таблица прилаже се следећа документација:
  • возачка дозвола и лична карта особе која ће да управља возилом
  • доказ о техничкој исправности возила (регистрациони лист који добијате на техничком прегледу) изузев када се пробне таблице узимају да би се ауто одвезло на технички преглед
  • доказ о власништву над возилом (који може бити различит – саобраћајна дозвола, уговор о купопродаји, уговор о поклону, рачун, правоснажно решење о наслеђивању, правоснажна пресуда о утврђивању власништва)
На лицу места ћете добити и полису обавезног осигурања од аутоодговорности и уплатнице за предвиђене таксе. Ако је власник возила правно лице потребно је приложити решење из Агенције за привредне регистре.

Издавање пробних таблица

Уз пробну таблицу добијате и потврду о коришћењу пробних таблица у коју се уносе најважнији подаци: подаци о возачу који управља возилом, основни подаци о возилу, назнака релације на којој ће возило саобраћати, намена коришћења возила, рок употребе пробне таблице (од 24 часа до 15 дана).
Често се поставља питање где се преузимају пробне таблице, посебно ако се ради о купопродаји аутомобила које није регистровано а продавац и купац су из различитих места. Рецимо, у Београду је купљен аутомобил коме је истекла регистрација. Продавац  је из Београда а купац је из Новог Сада. Потребно је возило одвести из Београда до Новог Сада где ће бити регистровано. Ко и где преузима пробне таблице?
Потребно је да власник возила поднесе захтев за издавање пробних таблица у муп-у или овлашћеном техничком прегледу према месту из којег се возило одвози до места где ће бити регистровано.
Важно је напоменути и и да није могуће ван земље возити са пробним таблицама. Код нас не постоје пробне таблице уз које би се могло изаћи из земље, и не постоји постоји могућност да се издају пробне таблице за извоз аутомобила из Србије у другу државу.